Nieuws • 11 mei 2020

Compensatie kinderopvangkosten

Update 3 juni 14.15 uur

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang, BSO of gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. De Rijksoverheid vergoedt de eigen bijdrage voor kinderdagopvang (0-4 jaar), BSO en gastouderopvang tot het maximum uurtarief over de periode 16 maart t/m 5 juni.

Wat houdt de compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid in?

De Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst compenseren de kosten van de eigen bijdrage van ouders die vanwege de coronacrisis hun kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang, BSO of gastouder kunnen brengen tot het maximum uurtarief. Het maximum uurtarief is het vastgestelde maximum tarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert.

  • Voor kinderdagverblijven en peuteropvang: € 8,17 per uur
  • Voor BSO: € 7,02 per uur
  • Voor gastouderopvang: € 6,27 per uur

Ligt de uurprijs van de opvangvorm van jouw kind boven de maximale uurvergoeding? In dat geval betalen wij als kinderopvangorganisatie het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij jou in rekening brengen terug over de periode 16 maart t/m 8 mei.

Voor welke periode geldt de compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid?

De compensatieregeling vanuit de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst geldt over de periode 16 maart 2020 t/m 5 juni 2020.

Deze vergoedingsperiode is vastgesteld, omdat de BSO vanaf 8 juni weer volledig open gaat. Dit betekent dat de kinderopvang vanaf 8 juni in zijn geheel (kinderdagopvang en gastouderopvang is al sinds 11 mei volledig open) weer open is, waardoor de compensatieregeling dus ook vanaf die datum stopt.

Hoeveel krijg ik vergoed?

Vanaf 20 juni a.s. kun je op de website van de SVB met je DigiD (Mijn SVB) inloggen om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien. Ook kun je hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen jouw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Wanneer kan ik de compensatie verwachten?

Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat je de vergoeding in één keer rond 8 juli op je rekening ontvangt.

Ik heb een andere vraag over de compensatieregeling van de Rijksoverheid

Kijk op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang. Op deze website vind je meer informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat je kunt doen als je het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Op een later moment stelt de SVB een 088-nummer beschikbaar. Via dit nummer kun je vragen stellen die je niet op de website van de SVB kunt terugvinden.

Voor welke periode geldt de compensatieregeling vanuit De Drie Ballonnen en wanneer wordt dit uitbetaald?

Voor de compensatieregeling vanuit De Drie Ballonnen voor de kosten boven het maximaal uurtarief geldt dat deze uitbetaald wordt over de periode 16 maart t/m 8 mei. Je ontvangt deze compensatie in de week van 8 juni.

Kinderdagopvang
De compensatie voor de kosten boven het maximaal uurtarief (€8,17) vanuit De Drie Ballonnen voor de kinderdagopvang geldt over de periode van van 16 maart t/m 8 mei 2020.

Buitenschoolse opvang
Bij de buitenschoolse opvang is er voor de periode vanaf 11 mei op aanvraag compensatie boven het maximaal uurtarief (€7,02) mogelijk. We willen je verzoeken om deze relatief kleine bedragen niet terug te vragen. Enerzijds omdat het voor ons administratief veel werk kost, in een tijd waarin wij onze aandacht vooral willen richten op het verantwoord opstarten en organiseren van onze kinderopvang. Anderzijds omdat we in deze tijd extra kosten maken voor het weer opnieuw opstarten van onze kinderopvang met soms langere BSO-openingstijden, het ondersteunen bij de tussenschoolse opvang en het blijven verzorgen van nood-kinderopvang. Mocht je toch graag ook deze kosten vergoed krijgen, neem dan contact op met onze klantenservice@drieballonnen.nl of 079-7600202.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?

Sociale Verzekeringsbank

De SVB betaalt rond 8 juli in één keer de eigen bijdrage. Het geld wordt gestort op de bankrekening die de SVB van de Belastingdienst/Toeslagen heeft ontvangen.

De Drie Ballonnen

Heb je recht op een tegemoetkoming vanuit De Drie Ballonnen omdat de uurprijs van de opvangvorm van jouw kind boven het maximum uurtarief ligt, dan betalen wij als kinderopvangorganisatie het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij jou in rekening brengen terug over de periode 16 maart t/m 8 mei. Deze tegemoetkoming ontvang je van ons in de week van 8 juni.

Waar vind ik de uurprijs van de opvangvorm van mijn kind(eren)?

De uurprijs van de kinderopvang van jouw kind(eren) vind je terug op het kinderopvangcontract van je kind of via mijn.toeslagen.nl.

Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?

Als je kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. De vergoeding wordt berekend met de gegevens die bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend waren op 6 april 2020.

Je ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’). De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens.

Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.
Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar De Drie Ballonnen wordt overgemaakt?

Je ontvangt het hele factuurbedrag terug van De Drie Ballonnen wanneer je de Belastingdienst eerder toestemming hebt gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de De Drie Ballonnen over te maken.

Wat is een gemeentelijke bijdrage?

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.
De kinderopvangorganisatie stuurt je maandelijks een rekening voor het deel dat je zelf moet betalen, dat is de eigen bijdrage.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijg je dit gecompenseerd door De Drie Ballonnen. In sommige gemeenten zul je het bedrag rechtstreeks van de gemeente ontvangen. Je krijgt de eigen bijdrage alleen terug wanneer je de rekeningen door bent blijven betalen.

Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je in dit geval om je gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijn.toeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt de eigen bijdrage evenredig.

Ik werkt thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel compensatie?

Normaal gesproken kun je tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zul je dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze vragenlijst.

Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?

Zolang je de facturen blijft betalen (en de incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, ben je er zeker van dat je je recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt je je plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?

We verzoeken je om contact met ons op te nemen via 079–7600202.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De brancheverenigingen willen het ministerie van SZW helpen bij het vormgeven van een regeling voor ouders die (nog) niet in aanmerking komen voor compensatie en hebben daarom een vragenlijst opgesteld. Met de vragenlijst willen zij in kaart brengen om hoeveel ouders, wat voor situaties en welk totaalbedrag het gaat.

Ontvang je geen kinderopvangtoeslag? Vul deze vragenlijst voor 15 mei in en help bij het vormgeven van de compensatieregeling voor de eigen bijdrage tijdens de corona-sluiting.
Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer je als ouder met cruciaal beroep al een contract hebt bij de kinderopvang en de factuur hebt voldaan, word je net als alle andere ouders gecompenseerd voor je eigen bijdrage. Ook als je meer uren hebt afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Delen